'Chô' kowai hanashi A: yami no karasu'Chô' kowai hanashi A: yami no karasu'Chô' kowai hanashi A: yami no karasu